background

TS Partners

background

Jesteśmy niezależną firmą konsultingową wyspecjalizowaną w doradztwie transakcyjnym, w szczególności w zakresie due diligence, wycen i modelowania finansowego oraz optymalizacji procesów biznesowych. Prowadzimy również akcelerator start-upów, którego celem jest przyspieszenie rozwoju młodych biznesów, budowanie ich wartości oraz pozyskiwanie finansowania i inwestorów.

Działamy od 2010r. W tym czasie doradzaliśmy przy ponad 500 transakcjach przejęć oraz zrealizowaliśmy szereg innych projektów doradczych, współpracując z największymi graczami na rynku transakcyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiadamy biura w Warszawie i Bukareszcie.

Nasi partnerzy bezpośrednio angażują się w każdy projekt. Poza gruntowną wiedzą i doświadczeniem oferujemy indywidualne i praktyczne podejście
do każdego zagadnienia, a także pełną dostępność podczas projektów.

 • 15

  lat

  Prawie 15 lat
  doświadczenia na rynku

 • 300

  +

  Ponad 300 klientów
  z różnych branż

 • 750

  +

  Ponad 750 zrealizowanych
  projektów transakcyjnych

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy?

 • Przeglądy due diligence i pokrewne usługi, wsparcie 
  w tworzeniu i negocjacji umów kupna-sprzedaży (w zakresie zagadnień finansowych), integracja przejętego biznesu
  w zakresie informacji finansowej i zarządczej, a także przygotowanie spółek do sprzedaży w celu maksymalizacji wartości dla sprzedającego.

 • Wyceny wartości przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych, wydzielonych części biznesu, portfeli wierzytelności (NPL), portfeli pożyczek, instrumentów finansowych, programów opcji menedżerskich i innych. Raportowanie managerskie, zaawansowane modelowanie finansowe, w tym LBO, transakcyjne, project Finance i PPP

 • Kompleksowe wsparcie dla młodych biznesów poprzez wprowadzanie kluczowych procesów, w tym z obszarów księgowości i finansów, kontrolingu oraz raportowania zarządczego.

 • Analiza i optymalizacja przebiegu procesów biznesowych
  oraz struktur organizacyjnych pod kątem ich efektywności, adekwatności oraz bezpieczeństwa, w tym wsparcie
  przy konsolidacji i integracji struktur organizacyjnych
  oraz procesów. Przegląd funkcjonalności narzędzi IT wspierających realizację procesów.

CMS

Usługi transakcyjne

Doradzamy na wszystkich etapach transakcji

Usługi przedtransakcyjne

 • Przegląd finansowy typu due diligence (Financial due diligence) – niezależny przegląd finansowy spółki, która ma być przedmiotem zakupu na zlecenie Kupującego, w celu zidentyfikowania ryzyk, które mogą mieć wpływ na decyzję inwestycyjną i wycenę.
 • Przegląd i weryfikacja NOI dla nieruchomości (NOI review and testing for real estate) – specjalistyczna usługa typu due diligence dla spółek z sektora nieruchomościowego mająca na celu analizę, weryfikację i oszacowanie przychodów operacyjnych netto.
 • Przegląd umów kupna / sprzedaży akcji pod kątem zidentyfikowanych ryzyk finansowych – służy zabezpieczeniu klientów na etapie podpisywania umowy kupna / sprzedaży akcji przed ryzykami finansowymi zidentyfikowanymi w trakcie przeglądu due diligence.
 • Wstępny przegląd przedtransakcyjny („pre-due dilligence”) – usługa ta jest przeznaczona przede wszystkim dla naszych klientów PE we wczesnym etapie procesu decyzyjnego. Zapewniamy wysoki poziom analiz finansowych i biznesowych ograniczając potencjalne koszty Funduszu na w przypadku zidentyfikowania tzw. „deal-breakers”.
 • Wstępny przegląd środowiska IT – usługa przeglądu kluczowych systemów informatycznych przedmiotu przejęcia pod kątem ich adekwatności i możliwości dalszego rozwoju, wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury IT w celu oszacowania potencjalnych kosztów związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań w obszarze IT.

Usługi potransakcyjne

 • Systemy raportowania zarządczego (Management Accounts) – komleksowy przegląd funkcji controllingowej (w tym jakości i adekwatności dostępnych informacji finansowych oraz kluczowych funkcji i systemów informatycznych) razem z zaleceniami i implementacją zmian w celu osiągnięcia pożądanego poziomu i jakości sprawozdawczości zarządczej dla właścicieli oraz zarządu.
 • Śródokresowy przegląd typu due diligence (Interim due diligence) – niezależny przegląd finansowy spółek portfelowych w trakcie roku obrotowego, w tym analiza w porównaniu do budżetu i do roku poprzedniego oraz identyfikacja i wyjaśnienie głównych przyczyn odchyleń. Przegląd taki umożliwia właścicielowi lepiej przygotować spółkę do planowanej sprzedaży.
 • Niezależny przegląd biznesowy (Independent business review) – niezależne przeglądy finansowo biznesowe dla banków na potrzeby ewentualnej restrukturyzacji finansowania. Usługa ta służy zrozumieniu przez bank przyczyn zaistniałych trudności dłużnika oraz ocenę planowanej restrukturyzacji w kontekście możliwości do obsługi długu w przyszłości.

Usługi przedsprzedażowe

 • Przygotowanie spółek do sprzedaży (Vendor assistance) – budowanie wartości spółki przed sprzedażą poprzez poprawienie jakości informacji finansowej oraz wsparcie odnośnie zakresu informacji, jakich  należy ujawnić w procesie sprzedażowym potencjalnym nabywcom.
 • Przegląd finansowy typu vendor due diligence (financial vendor due diligence) – niezależny przegląd finansowy spółki, która ma być przedmiotem sprzedaży. Przygotowany przez nas raport jest przeznaczony do przedstawienia go potencjalnemu nabywcy jako wiarygodne źródło informacji w celu ograniczenia zakresu prowadzonego przez niego due diligence.
 • Interim management – tymczasowe uczestniczenie w zarządzie spółki.
CMS

Wyceny i modelowanie finansowe

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z wycenami i modelowaniem finansowym

Wyceny

 • Wyceny przedsiębiorstw (spółek, grup kapitałowych, zorganizowanych części przedsiębiorstw) – niezależne oszacowanie wartości godziwej/rynkowej na potrzeby transakcyjne, zarządcze, sprawozdawcze, formalne lub podatkowe, oraz dla instytucji finansujących i na potrzeby oszacowania wartości zabezpieczenia itd.
 • Wyceny specjalistyczne – oszacowanie wartości portfeli wierzytelności (NPL), portfeli pożyczek w tym pożyczek zagrożonych, restrukturyzowanych i niewypłacalnych.
 • Wyceny marek, znaków towarowych, list klientów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych – niezależne oszacowanie wartości na potrzeby ustalenia wartości aportu, optymalizacji podatkowej oraz alokacji ceny nabycia.
 • Testowanie utraty wartości aktywów (tzw. impairment test) – wymagane przez standardy rachunkowości okresowe (np. goodwill) lub okazjonalne (gdy wystąpiły przesłanki) oszacowanie utraty wartości aktywów.
 • Wyceny inwestycji i instrumentów finansowych – oszacowanie wartości aktywów w celu ich ujęcia po raz pierwszy w księgach spółki lub wyceny na dzień bilansowy.
 • Wycena programów opcji menedżerskich – oszacowanie wartości opcji na dzień bilansowy oraz wsparcie w zakresie podejścia księgowego zgodnie z różnymi standardami rachunkowymi.

Modelowanie finansowe, raportowanie zarządcze i biznesplany

 • Modele finansowe – przejrzyste modele finansowe zawierające projekcje finansowe na potrzeby transakcji nabycia / sprzedaży, pozyskiwania finansowania, restrukturyzacji oraz wewnętrzne (np. budżetowanie, kontrolling kosztów, analiza płynności w krótkim/długim terminie), modele LBO, o uzgodnionym stopniu szczegółowości, odzwierciedlające specyfikę przedsiębiorstwa i modelu biznesowego.
 • Raportowanie zarządcze (z wykorzystaniem narzędzi BI) – projektowanie, realizacja i wdrożenie narzędzi do cyklicznego monitorowania kluczowych wskaźników działania organizacji. Celem każdego projektu jest zbudowanie w organizacji klienta kompetencji do korzystania z narzędzi bez wsparcia z zewnątrz.
 • Budżetowanie – wsparcie biznesu w całym łańcuchu tworzenia budżetu (całej organizacji lub wybranych działów/funkcji) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z kapitałem obrotowym, płynnością czy zapotrzebowaniem na zewnętrzne finansowanie krótkoterminowe. Oferujemy kompleksowe wsparcie od stworzenia struktury, zebrania informacji, po analizę spójności i prezentację wyników.
 • Biznesplany i oceny projektów inwestycyjnych – dokumenty strategiczne prezentujące uwarunkowania oraz oczekiwane efekty realizacji przedsięwzięć. Mogą być wykorzystywane do celów wewnętrznych (np. doprecyzowania strategii lub monitorowania jej realizacji) jak i zewnętrznych (np. jako wymóg przy ubieganiu się o kredyt lub dotację finansową).
CMS

Akcelerator start-upów

Wspieramy młode biznesy w ich transformacji w bardziej dojrzałe organizacje celem umożliwienia im szybkiego wzrostu wartości

Outsourcing funkcji księgowej i back-office

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych – nie tylko celem spełnienia wymogów ustawowych i podatkowych, ale głównie dla potrzeb tworzenia wartościowej informacji finansowej umożliwiającej zarządzanie biznesem i przygotowanie go dla celów pozyskania finansowania i inwestora.
 • Wdrażanie raportowania zarządczego – uwzględniającego właściwą jakość i adekwatność dostępnych informacji finansowych oraz kluczowych funkcji i systemów informatycznych i umożliwiającego wprowadzenie funkcji controllingowej celem osiągnięcia pożądanego poziomu i jakości sprawozdawczości zarządczej dla właścicieli oraz zarządu.

Wsparcie biznesowe

 • Doradztwo prawne i podatkowe – we współpracy z doświadczonymi doradcami specjalizującymi się w strukturyzacji biznesów, transakcjach fuzji i przejęć oraz związanych z pozyskiwaniem finansowania i inwestorów.
 • Komercjalizacja, wsparcie strategiczne i budowanie wartości – mające na celu wprowadzenie biznesu na kolejne poziomy rozwoju i przygotowanie go do pozyskania inwestora i kolejnych rund finansowania.

Pozyskiwanie finansowania i wsparcie przy sprzedaży biznesu

 • Pozyskiwanie finansowania na rozwój działalności – z różnych źródeł zewnętrznych w tym funduszy publicznych, unijnych oraz inwestorów zewnętrznych.
 • Pozyskiwanie inwestorów kapitałowych – dla potrzeb dalszego rozwoju działalności oraz wsparcie przy sprzedaży biznesu do inwestorów zewnętrznych.
CMS

Optymalizacja procesów biznesowych

Wspieramy zmiany w funkcjonowaniu organizacji i przebiegu procesów biznesowych

Organizacja

 • Model organizacyjny – ocena  struktury organizacyjnej, modelu zarządzania i istniejących procedur operacyjnych pod kątem ich adekwatności i skuteczności.
 • Organizacja procesów – propozycja zmian do przebiegu procesów i wprowadzenie formalnych procedur i zasad usprawniających funkcjonowanie organizacji.

Procesy biznesowe

 • Przegląd kluczowych procesów biznesowych  analiza procesów w obszarach takich jak finanse, raportowanie zarządcze, zakupy, sprzedaż, planowanie produkcji, logistyka, magazyn, etc. pod kątem ich poprawności i efektywności, w tym efektywności kosztowej.
 • Przegląd mechanizmów kontrolnych – weryfikacja działania wbudowanych mechanizmów kontrolnych związanych z wrażliwymi czynnościami takimi jak przetwarzanie faktur, zatwierdzanie przelewów bankowych, obliczanie wynagrodzeń i premii, wyceny, etc.
 • Analiza jakości informacji zarządczej – przegląd istniejących raportów zarządczych i procesu raportowania pod kątem dokładności i rzetelności danych, ich efektywności oraz zgodności z oczekiwaniami kierownictwa spółki, inwestorów i innych odbiorców.
 • Analiza modelu alokacji kosztów – przegląd modelu alokacji i kalkulacji marży oraz ich mapowanie do wyników analizowanych w ramach finansowego due diligence.

Integracja operacyjna

 • Integracja organizacyjna – transformacja biznesu do docelowej struktury organizacyjnej, w tym integracja zasobów ludzkich, administracji i procesów wspierających.
 • Integracja finansowa – konsolidacja procesów finansowych, w tym rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i zarządczej, bankowości itd.
 • Integracja procesowa – integracja kluczowych procesów biznesowych, takich jak zakupy, sprzedaż, marketing, logistyka, zarządzanie produkcją, magazyn, itd.
 • Integracja środowiska IT – konsolidacja wykorzystywanych systemów i narzędzi IT oraz wspierających je elementów infrastruktury IT.

Przegląd środowiska IT

 • Przegląd funkcjonalny  przegląd funkcjonalności kluczowych systemów informatycznych w celu oceny efektywności wsparcia bieżących procesów biznesowych.
 • Analiza skalowalności – przegląd kluczowych systemów informatycznych pod kątem ich skalowalności, możliwości rozbudowy i dalszego rozwoju.
 • Ocena adekwatności systemów IT – analiza systemów i narzędzi IT w celu identyfikacji obszarów, w których istnieje potrzeba wdrożenia nowych rozwiązań IT, zwiększających automatyzację i poprawiających efektywność procesów biznesowych.
 • Przegląd bezpieczeństwa ocena niezawodności i bezpieczeństwa środowiska IT, w tym analiza istniejącej organizacji IT, infrastruktury IT oraz adekwatności procedur operacyjnych zapewniających nieprzerwane działanie biznesowe.

Compliance

 • Analiza wymogów regulacyjnych – weryfikacja zgodności prowadzonej działalności z wymogami regulacyjnymi takimi jak: zasady rachunkowości, procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, wymagania RODO itp.

Nasz zespół

background
CMS

Michał Boroń

Michał Boroń jest biegłym rewidentem i posiada tytuł CFA.

Swoje początkowe doświadczenie zawodowe zdobywał w Dziale Audytu Banków i Instytucji Finansowych KPMG, gdzie pracował w latach 2002 - 2004. Przez następne 6 lat związany był z Działem Doradztwa Transakcyjnego PwC, gdzie specjalizował się w przeglądach typu due diligence jak również doradzał przy innych aspektach transakcji przejęcia. Michał jest jednym z partnerów założycieli w TS Partners.

Michał uczestniczył lub kierował około 300 przeglądami typu due diligence dotyczącymi spółek działających na terenie Polski, jak również w regionie Europy Środkowej. Prowadził również niezależne przeglądy biznesowe dla potrzeb banków, służące restrukturyzacji zadłużenia udzielonego przez nie na przejęcia spółek.

Michał ma szerokie doświadczenie we współpracy z funduszami typu Private Equity i Venture Capital. Oprócz doradztwa transakcyjnego specjalizuje się również w usługach typu interim financial management dla spółek portfelowych posiadanych przez fundusze inwestycyjne oraz jest odpowiedzialny za akcelerator start-upów prowadzony przez TS Partners.

CMS

Andrzej Olechnowicz

Andrzej Olechnowicz posiada tytuł ACCA i FRM.

Andrzej rozpoczął swoją karierę zawodową w 2001r. w Dziale Audytu Instytucji Finansowych PwC. Od 2004r. specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, zwłaszcza usługach typu due diligence i doradztwie przy sprzedaży (vendor assistance). W latach 2006 – 2008 Andrzej pracował w biurze PwC w Chicago, a po powrocie do Polski kontynuował karierę w warszawskim biurze PwC w Dziale Doradztwa Transakcyjnego. Andrzej jest Prezesem TS Partners oraz jednym z partnerów założycieli. Od 2010r. jest również Partnerem w Dziale Transakcyjnym TS Partners.

Andrzej doradzał dużym, międzynarodowym koncernom przy transakcjach w Polsce, Europie i USA, jak również współpracował z lokalnymi przedsiębiorcami w Polsce. Zarządzał również zespołami due diligence przy znaczących przejęciach spółek publicznych na rynku polskim.

CMS

Tomasz Malinowski

Tomasz Malinowski jest biegłym rewidentem i posiada tytuł CFA.

Tomasz rozpoczął swoją karierę zawodową w Dziale Audytu Instytucji Finansowych w Deloitte gdzie pracował w latach 2002-2005. W latach 2005 - 2010 pracował w Dziale Doradztwa Transakcyjnego PwC, gdzie specjalizował się w przeglądach typu due diligence jak również doradzał w innych aspektach związanych z transakcjami przejęcia. Tomasz jest jednym z partnerów założycieli w TS Partners i od 2010r. jest odpowiedzialny za prowadzenie Działu Transakcyjnego TS Partners.

W tym czasie Tomasz brał udział lub kierował około 400 przeglądami typu due diligence oraz innymi projektami doradczymi, w różnych sektorach branżowych, wspierając zarówno klientów strategicznych jak również inwestorów finansowych.

Tomasz posiada szczególnie bogate doświadczenie we współpracy z funduszami Private Equity działającymi w Polsce jak również w regionie CEE.

CMS

Wojciech Bubak

Wojciech Bubak posiada tytuł CFA i jest ekspertem w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.

Wojciech rozpoczął swoją karierę zawodową w Dziale Assurance and Advisory warszawskiego oddziału PwC, gdzie w latach 2003-2006 uczestniczył w licznych projektach doradczych dla międzynarodowych klientów. Następnie pracował w Trio Management Corporate Finance, gdzie zrealizował szereg projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw i modelowania finansowego, a także doradztwa strategicznego oraz transakcyjnego. W latach 2010-2012 prowadził niezależną praktykę wycenową pod marką Qarmine Advisory. Od 2012r. jest Partnerem w Dziale Wycen i Modelowania Finansowego TS Partners.

Wojciech posiada szerokie doświadczenie w obszarze wycen transakcyjnych oraz modelowania i raportowania zarządczego. Specjalizuje się w modelowaniu na potrzeby pozyskania finansowania dłużnego, szczególnie w sektorze usług (w tym usług medycznych i finansowych), handlu detalicznego (w tym e-commerce), produkcji spożywczej i przemysłowej oraz szeroko rozumianego sektora nowych technologii. Wspiera naszych klientów w projektowaniu i realizacji raportów zarządczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów płynnościowych. Wojciech posiada również doświadczenie w zakresie wyceny pakietów wierzytelności (NPL) oraz programów opcyjnych.

CMS

Konrad Michalak

Konrad Michalak jest ekspertem w zakresie wycen przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych oraz modelowania finansowego.

Swoje doświadczenie zdobywał w Dziale Doradztwa Finansowego w PwC, osiągając tytuł wicedyrektora. Uczestniczył lub zarządzał licznymi projektami doradczymi w tym m.in. dotyczącymi przekształceń i optymalizacji struktur przedsiębiorstw, wydzieleń zorganizowanych części przedsiębiorstw dla celów podatkowych oraz transakcji zakupu aktywów. Konrad był ponadto światowym trenerem PwC w zakresie wycen aktywów niematerialnych.

Od 2014r. Konrad jest Partnerem w Dziale Wycen i Modelowania Finansowego TS Partners. Zajmuje się przede wszystkim specjalistycznymi wycenami oraz modelowaniem transakcyjnym, także przy współpracy z funduszami private equity.

CMS

Daniela Buhus

Daniela Buhus jest rumuńskim biegłym rewidentem i posiada tytuł ACCA.

Daniela posiada ponad 20 letnie doświadczenie konsultingowe i audytowe, w tym 4 lata działając jako Partner zarządzający Działem Transakcyjnym KPMG Rumunia.

W tym czasie Daniela brała udział lub kierowała prawie 300 przeglądami typu due diligence oraz innymi projektami doradczymi, w różnych sektorach branżowych, wspierając zarówno klientów korporacyjnych jak również fundusze typu Private Equity. Daniela pracowała przy licznych projektach prywatyzacyjnych jak również dotyczących transakcji obejmujących kilka krajów jednocześnie. Jako lider projektów odpowiedzialna była za kierowanie i nadzorowanie także innych obszarów due diligence w tym części podatkowych, prawnych, komercyjnych, środowiskowych i IT.

Daniela jest Partnerem odpowiedzialnym za rozwój praktyki TS Partners w Rumunii.

CMS

Rafał Schleifer

Rafał Schleifer jest Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA) oraz Certyfikowanym Audytorem Systemów Informatycznych (CISA) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży doradczej. Uzyskał również certyfikat zarządzania projektami APMP.

Swoje doświadczenie zdobywał w znanych firmach konsultingowych, takich jak Arthur Andersen, Ernst & Young i PwC. W tym okresie zrealizował ponad 100 projektów związanych z przeglądem i optymalizacją procesów biznesowych oraz audytów wewnętrznych dla wielu podmiotów z różnych branż w tym spółek produkcyjnych i usługowych oraz instytucji finansowych w Polsce i za granicą.

Rafał brał również udział w licznych projektach potransakcyjnych dotyczących śródokresowych przeglądów spółek portfelowych funduszy Private Equity oraz weryfikacji i usprawniania ich procesów raportowania zarządczego. Wspierał także firmy w różnych działaniach z zakresu zarządzania projektami.

W 2019 roku dołączył do TS Partners jako Partner w zespole doradczym, wspierając klientów w usprawnianiu organizacji i optymalizacji procesów biznesowych.

background

Nasze standardy

background

Kontakt

TS Partners Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

NIP 521-357-44-89

REGON 142512767