• banner
point

TS Partners

Jesteśmy niezależną firmą konsultingową wyspecjalizowaną w doradztwie transakcyjnym, w szczególności w zakresie due diligence, wycen i modelowania finansowego.

Działamy od 2010r. W tym czasie doradzaliśmy przy ponad 300 transakcjach przejęć, współpracując z największymi graczami na rynku transakcyjnym w Polsce.

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług, przynosząc wymierne korzyści naszym klientom.

Nasi partnerzy bezpośrednio angażują się w każdy projekt. Poza gruntowną wiedzą i doświadczeniem oferujemy indywidualne i praktyczne podejście do każdego zagadnienia, a także pełną dostępność podczas projektów.

6 lat

Ponad 6 lat
doświadczenia na rynku

120

Ponad 120 Klientów z różnych branż

300 +

Ponad 300 zrealizowanych
projektów transakcyjnych

Czym się zajmujemy?

Przeglądy due diligence i pokrewne usługi, wsparcie w tworzeniu i negocjacji umów kupna-sprzedaży (w zakresie zagadnień finansowych), integrację przejętego biznesu w zakresie informacji finansowej i zarządczej, a także przygotowanie spółek dla potrzeb sprzedaży w celu maksymalizacji wartości dla sprzedającego.

Szacowanie wartości przedsiębiorstw, holdingów, portfeli, aktywów niematerialnych, wydzielonych części biznesu, instrumentów finansowych, programów opcji menedżerskich i innych. Zaawansowane modelowanie finansowe i transakcyjne oraz typu project finance i PPP.

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych, opracowanie polityki rachunkowości, interpretacje, szkolenia oraz inne usługi biegłego rewidenta wymagane kodeksem spółek handlowych.

Usługi transakcyjne

Świadczymy usługi doradcze na wszystkich etapach transakcji:

Usługi Przedtransakcyjne

Przegląd finansowy typu due diligence (Financial due diligence) – niezależny przegląd finansowy spółki, która ma być przedmiotem zakupu na zlecenie Kupującego, w celu zidentyfikowania ryzyk, które mogą mieć wpływ na decyzję inwestycyjną i wycenę.

Przegląd i weryfikacja NOI dla nieruchomości (NOI review and testing for real estate) – specjalistyczna usługa typu due diligence dla spółek z sektora nieruchomościowego mająca na celu analizę, weryfikację i oszacowanie przychodów operacyjnych netto.

Przegląd umów kupna / sprzedaży akcji pod kątem zidentyfikowanych ryzyk finansowych – służy zabezpieczeniu klientów na etapie podpisywania umowy kupna / sprzedaży akcji przed ryzykami finansowymi zidentyfikowanymi w trakcie przeglądu due diligence.

Wstępny przegląd przedtransakcyjny („pre-due dilligence”) - usługa ta jest przeznaczona przede wszystkim dla naszych klientów PE we wczesnym etapie procesu decyzyjnego. Zapewniamy wysoki poziom analiz finansowych i biznesowych ograniczając potencjalne koszty Funduszu na w przypadku zidentyfikowania tzw. „deal-breakers”.

 


Usługi Potransakcyjne

Systemy raportowania zarządczego (Management Accounts) – komleksowy przegląd funkcji controllingowej (w tym jakości i adekwatności dostępnych informacji finansowych oraz kluczowych funkcji i systemów informatycznych) razem z zaleceniami i implementacją zmian w celu osiągnięcia pożądanego poziomu i jakości sprawozdawczości zarządczej dla właścicieli oraz zarządu.

Śródokresowy przegląd typu due diligence (Interim due diligence) – niezależny przegląd finansowy spółek portfelowych w trakcie roku obrotowego, w tym analiza w porównaniu do budżetu i do roku poprzedniego oraz identyfikacja i wyjaśnienie głównych przyczyn odchyleń. Przegląd taki umożliwia właścicielowi lepiej przygotować spółkę do planowanej sprzedaży.

Niezależny przegląd biznesowy (Independent business review) – niezależne przeglądy finansowo biznesowe dla banków na potrzeby ewentualnej restrukturyzacji finansowania. Usługa ta służy zrozumieniu przez bank przyczyn zaistniałych trudności dłużnika oraz ocenę planowanej restrukturyzacji w kontekście możliwości do obsługi długu w przyszłości.

 


Usługi Przedsprzedażowe

Przygotowanie spółek do sprzedaży (Vendor assistance) – budowanie wartości spółki przed sprzedażą poprzez poprawienie jakości informacji finansowej oraz doradzeniu co do zakresu jaki należy ujawnić w procesie potencjalnym nabywcom.

Przegląd finansowy typu vendor due diligence (financial vendor due diligence) – niezależny przegląd finansowy spółki, która ma być przedmiotem sprzedaży. Przygotowany przez nas raport jest przeznaczony do przedstawienia go potencjalnemu nabywcy jako wiarygodne źródło informacji w celu ograniczenia zakresu prowadzonego przez niego due diligence.

Interim management – tymczasowe uczestniczenie w zarządzie spółki.

Wyceny i modelowanie finansowe

Świadczymy szeroką gamę usług związanych z wyceną i modelowaniem finansowym:

Wyceny

Wyceny przedsiębiorstw (spółek, grup kapitałowych, wydzielonych części biznesu) – niezależne oszacowanie wartości godziwej na potrzeby transakcyjne, zarządcze, sprawozdawcze, formalne lub podatkowe, oraz dla instytucji finansujących itd.

Wyceny marek, znaków towarowych, list klientów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych – niezależne oszacowanie wartości na potrzeby ustalenia wartości aportu, optymalizacji podatkowej oraz alokacji ceny nabycia.

Testowanie utraty wartości aktywów (tzw. impairment test) – wymagane przez standardy rachunkowości okresowe (np. goodwill) lub okazjonalne (gdy wystąpiły przesłanki) oszacowanie utraty wartości aktywów.

Wyceny inwestycji i instrumentów finansowych – oszacowanie wartości aktywów w celu ich ujęcia po raz pierwszy w księgach spółki lub wyceny na dzień bilansowy.

Wycena programów opcji menedżerskich – oszacowanie wartości opcji na dzień bilansowy oraz wsparcie w zakresie podejścia księgowego zgodnie z różnymi standardami rachunkowymi.

 


 

Modelowanie finansowe i opracowywanie biznesplanów

Modele finansowe – dynamiczne modele finansowe zawierające projekcje finansowe na potrzeby transakcji nabycia / sprzedaży, pozyskiwania finansowania, restrukturyzacji oraz wewnętrzne (np. budżetowanie, kontrolling kosztów), o uzgodnionym stopniu szczegółowości, odzwierciedlające specyfikę przedsiębiorstwa i modelu biznesowego.

Biznesplany i oceny projektów inwestycyjnych – dokumenty strategiczne prezentujące uwarunkowania oraz oczekiwane efekty realizacji przedsięwzięć. Mogą być wykorzystywane do celów wewnętrznych (np. doprecyzowanie strategii lub monitorowanie jej realizacji) jak i zewnętrznych (np. jako wymóg przy ubieganiu się o kredyt lub dotację finansową).

 

 

 

Audyt i doradztwo księgowe

Dział Audytu i Doradztwa księgowego

Jesteśmy niezależną firma audytorską, której działalność ma na celu wypełnienie luki pomiędzy działającymi na polskim rynku dużymi firmami audytorskimi (tzw. Wielkiej Czwórki) a lokalnymi biegłymi rewidentami.

Nasz zespół składa się z biegłych rewidentów, byłych menedżerów renomowanych firm, posiadających wieloletnie doświadczenie w badaniach sprawozdań finansowych wielu międzynarodowych korporacji i grup kapitałowych, należących do różnych sektorów gospodarki, w tym także podmiotów notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jesteśmy młodym i dynamicznym zespołem, którego członkowie kierują się wysokimi standardami w świadczeniu usług profesjonalnych jak również osobistymi wartościami i zasadami.


 

Świadczymy szeroką gamę usług związanych z audytem sprawozdań finansowych i doradztwem księgowym:

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych – zarówno jednostkowych jak również skonsolidowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Badania planów podziału, przekształcenia i połączenia spółek, badanie sprawozdań założycieli – stanowiące inne usługi biegłego rewidenta wymagane kodeksem spółek handlowych.

Inne usługi atestacyjne – w tym przeglądy sprawozdań finansowych, uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych.

Alokacja ceny nabycia – usługi polegające na przedstawieniu klientowi kompleksowego raportu, zawierającego informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia księgowego transakcji zakupu spółek.

Doradztwo finansowo-księgowe – w zakresie raportowania finansowego, zasad rachunkowości i kontroli wewnętrznej, integracji rachunkowo-księgowej i konsolidacji spółek po przejęciach itp.

Interpretacje – w zakresie stosowania przepisów Krajowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont – celem pierwotnej implementacji lub zmiany istniejących rozwiązań księgowych.

Audyty projektów realizowanych ze środków unijnych – w celu potwierdzenia czy realizacja projektów przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie.

Szkolenia – z zakresu księgowo-rachunkowego, finansów, sprawozdawczości finansowej, przepisów oraz standardów krajowych i międzynarodowych.

 

Nasz zespół

 • Michał Boroń

  Michał Boroń

  Michał Boroń jest biegłym rewidentem i posiada tytuł CFA.

  Swoje początkowe doświadczenie zawodowe zdobywał w Dziale Audytu Banków i Instytucji Finansowych KPMG, gdzie pracował w latach 2002 - 2004. Przez następne 6 lat związany był z Działem Doradztwa Transakcyjnego PwC, gdzie specjalizował się w przeglądach typu due diligence jak również doradzał przy innych aspektach transakcji przejęcia.  Michał jest jednym z partnerów założycieli w TS Partners.

  Michał uczestniczył lub kierował około 200 przeglądami typu due diligence dotyczącymi spółek działających na terenie Polski, jak również w regionie Europy Środkowej. Prowadził również niezależne przeglądy biznesowe dla potrzeb banków, służące restrukturyzacji zadłużenia udzielonego przez nie na przejęcia spółek.

  Michał ma szerokie doświadczenie we współpracy z funduszami typu Private Equity i Venture Capital. Oprócz doradztwa transakcyjnego specjalizuje się również w usługach typu interim financial management dla spółek portfelowych posiadanych przez fundusze inwestycyjne.

   

   

   

  +48 502-184-692

  Wyślij wiadomość
 • Tomasz Malinowski

  Tomasz Malinowski

  Tomasz Malinowski jest biegłym rewidentem i posiada tytuł CFA.

  Tomasz rozpoczął swoją karierę zawodową w Dziale Audytu Instytucji Finansowych w Deloitte gdzie pracował w latach 2002-2005. W latach 2005 - 2010 pracował w Dziale Doradztwa Transakcyjnego PwC, gdzie specjalizował się w przeglądach typu due diligence jak również doradzał w innych aspektach związanych z transakcjami przejęcia. Od 2010r. jest Partnerem w Dziale Transakcyjnym TS Partners.

  W tym czasie Tomasz brał udział lub kierował około 300 przeglądami typu due diligence oraz innymi projektami doradczymi, w różnych sektorach branżowych, wspierając zarówno klientów strategicznych jak również inwestorów finansowych.

  Tomasz posiada szczególnie bogate doświadczenie we współpracy z funduszami Private Equity działającymi w Polsce jak również w regionie CEE.

   

   

   

  +48 502-184-174

  Wyślij wiadomość
 • Andrzej Olechnowicz

  Andrzej Olechnowicz

  Andrzej Olechnowicz posiada tytuł ACCA i FRM.

  Andrzej rozpoczął swoją karierę zawodową w 2001r. w Dziale Audytu Instytucji Finansowych PwC. Od 2004r. specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, zwłaszcza usługach typu due diligence i doradztwie przy sprzedaży (vendor assistance). W latach 2006 – 2008 Andrzej pracował w biurze PwC w Chicago, a po powrocie do Polski kontynuował karierę w warszawskim biurze PwC w Dziale Doradztwa Transakcyjnego. Od 2010r. jest Partnerem w Dziale Transakcyjnym TS Partners.

  Andrzej doradzał dużym, międzynarodowym koncernom przy transakcjach w Polsce, Europie i USA, jak również współpracował z lokalnymi przedsiębiorcami w Polsce. Zarządzał również zespołami due diligence przy  znaczących przejęciach spółek publicznych na rynku polskim.

   

   

   

  +48 502-184-015

  Wyślij wiadomość
 • Wojciech Bubak

  Wojciech Bubak

  Wojciech Bubak posiada tytuł CFA i jest ekspertem w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.

  Wojciech rozpoczął swoją karierę zawodową w Dziale Assurance and Advisory warszawskiego oddziału PwC, gdzie w latach 2003-2006 uczestniczył w licznych projektach doradczych dla międzynarodowych klientów. Następnie pracował w Trio Management Corporate Finance, gdzie zrealizował szereg projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw i modelowania finansowego, a także doradztwa strategicznego oraz transakcyjnego. W latach 2010-2012 prowadził niezależną praktykę wycenową pod marką Qarmine Advisory. Od 2012r. jest Partnerem w Dziale Wycen i Modelowania Finansowego TS Partners.

  Wojciech posiada szerokie doświadczenie w obszarze wycen transakcyjnych oraz modelowania na potrzeby pozyskania finansowania dłużnego, szczególnie w sektorze usług (w tym usług medycznych i finansowych), handlu detalicznego, produkcji spożywczej oraz budownictwie. Wojciech posiada również doświadczenie w zakresie wyceny programów opcyjnych.

   

   

   

  +48 693-280-077

  Wyślij wiadomość
 • Konrad Michalak

  Konrad Michalak

  Konrad Michalak jest ekspertem w zakresie wycen przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych oraz modelowania finansowego.

  Swoje doświadczenie zdobywał w Dziale Doradztwa Finansowego w PwC, osiągając tytuł wicedyrektora. Uczestniczył lub zarządzał licznymi projektami doradczymi w tym m.in. dotyczącymi przekształceń i optymalizacji struktur przedsiębiorstw, wydzieleń zorganizowanych części przedsiębiorstw dla celów podatkowych oraz transakcji zakupu aktywów. Ponadto Konrad zajmował się również finansowaniem dużych projektów, będąc członkiem zespołów corporate finance w banku oraz w firmach budujących infrastrukturę.

  Konrad był ponadto światowym trenerem PwC w zakresie wycen aktywów niematerialnych.

  Od 2014r. Konrad jest Partnerem w Dziale Wycen i Modelowania Finansowego TS Partners.

   

   

   

  +48 502-184-364

  Wyślij wiadomość

Nasze standardy

Terminowość

Zdajemy sobie sprawę z dynamiki i różnorodności procesów transakcyjnych oraz  istotności przestrzegania wyznaczonych terminów. Naszą odpowiedzią jest praktyczne podejście, ścisła współpraca i natychmiastowe informowanie klienta o wszelkich istotnych zagadnieniach wynikających z naszej analizy.

Poufność

Naszym klientom gwarantujemy pełną poufność otrzymanych przez nas informacji.

Rzetelność

Nasze raporty są wiarygodne, przejrzyste i wyczerpujące, jednocześnie opisuje je filozofia „mniej znaczy więcej”. Tworzą wiarygodną podstawę dla klienta do podjęcia racjonalnej decyzji dotyczącej potencjalnej transakcji („iść” czy „nie iść”) i złożenia ceny ofertowej.

Kompetencje

Nasze zespoły projektowe składają się wyłącznie z osób z wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym. Partnerzy są zaangażowani we wszystkich etapach procesu biorąc aktywny udział w pracach projektowych, przygotowaniu raportu jak również bieżących kontaktach z klientem.

Wyłączność

Oferujemy naszym klientom całkowitą wyłączność przy realizacji transakcji: nie pracujemy dla wielu klientów na jednej transakcji.

Otwartość i zaangażowanie

Gwarantujemy pełną dyspozycyjność i zaangażowanie naszego zespołu. Jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby klientów a ich komentarze i sugestie na bieżąco uwzględniamy w trakcie realizacji prac. Ponadto nasze wsparcie nie jest ograniczone wyłącznie do przygotowania raportu, ale służymy klientom naszym doświadczeniem i pomocą aż do momentu zamknięcia transakcji lub projektu.

Niezależność

Nie działamy w sytuacjach konfliktu interesów i nie pracujemy na bazie „success fee” aby uniknąć jakiejkolwiek stronniczości lub uprzedzeń w prezentowaniu wniosków z naszych analiz.

Kontakt

TS Partners Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

NIP 521-358-08-63

REGON 142604156

 

tel.: 22 345 23 213

fax: 22 345 23 211

e-mail: biuro@ts-partners.pl