• banner
point

TS Partners

Jesteśmy niezależną firmą konsultingową wyspecjalizowaną w doradztwie transakcyjnym, w szczególności w zakresie due diligence, wycen i modelowania finansowego.

Działamy od 2010r. W tym czasie doradzaliśmy przy ponad 350 transakcjach przejęć, współpracując z największymi graczami na rynku transakcyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiadamy biura w Polsce i Rumunii.

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług, przynosząc wymierne korzyści naszym klientom.

Nasi partnerzy bezpośrednio angażują się w każdy projekt. Poza gruntowną wiedzą i doświadczeniem oferujemy indywidualne i praktyczne podejście do każdego zagadnienia, a także pełną dostępność podczas projektów.

7 lat

Ponad 7 lat
doświadczenia na rynku

150

Ponad 150 klientów z różnych branż

350 +

Ponad 350 zrealizowanych
projektów transakcyjnych

Czym się zajmujemy?

Przeglądy due diligence i pokrewne usługi, wsparcie w tworzeniu i negocjacji umów kupna-sprzedaży (w zakresie zagadnień finansowych), integrację przejętego biznesu w zakresie informacji finansowej i zarządczej, a także przygotowanie spółek dla potrzeb sprzedaży w celu maksymalizacji wartości dla sprzedającego.

Szacowanie wartości przedsiębiorstw, holdingów, portfeli, aktywów niematerialnych, wydzielonych części biznesu, instrumentów finansowych, programów opcji menedżerskich i innych. Zaawansowane modelowanie finansowe i transakcyjne oraz typu project finance i PPP.

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych, opracowanie polityki rachunkowości, interpretacje, szkolenia oraz inne usługi biegłego rewidenta wymagane kodeksem spółek handlowych.

Usługi transakcyjne

Świadczymy usługi doradcze na wszystkich etapach transakcji:

Usługi Przedtransakcyjne

Przegląd finansowy typu due diligence (Financial due diligence) – niezależny przegląd finansowy spółki, która ma być przedmiotem zakupu na zlecenie Kupującego, w celu zidentyfikowania ryzyk, które mogą mieć wpływ na decyzję inwestycyjną i wycenę.

Przegląd i weryfikacja NOI dla nieruchomości (NOI review and testing for real estate) – specjalistyczna usługa typu due diligence dla spółek z sektora nieruchomościowego mająca na celu analizę, weryfikację i oszacowanie przychodów operacyjnych netto.

Przegląd umów kupna / sprzedaży akcji pod kątem zidentyfikowanych ryzyk finansowych – służy zabezpieczeniu klientów na etapie podpisywania umowy kupna / sprzedaży akcji przed ryzykami finansowymi zidentyfikowanymi w trakcie przeglądu due diligence.

Wstępny przegląd przedtransakcyjny („pre-due dilligence”) - usługa ta jest przeznaczona przede wszystkim dla naszych klientów PE we wczesnym etapie procesu decyzyjnego. Zapewniamy wysoki poziom analiz finansowych i biznesowych ograniczając potencjalne koszty Funduszu na w przypadku zidentyfikowania tzw. „deal-breakers”.

 


Usługi Potransakcyjne

Systemy raportowania zarządczego (Management Accounts) – komleksowy przegląd funkcji controllingowej (w tym jakości i adekwatności dostępnych informacji finansowych oraz kluczowych funkcji i systemów informatycznych) razem z zaleceniami i implementacją zmian w celu osiągnięcia pożądanego poziomu i jakości sprawozdawczości zarządczej dla właścicieli oraz zarządu.

Śródokresowy przegląd typu due diligence (Interim due diligence) – niezależny przegląd finansowy spółek portfelowych w trakcie roku obrotowego, w tym analiza w porównaniu do budżetu i do roku poprzedniego oraz identyfikacja i wyjaśnienie głównych przyczyn odchyleń. Przegląd taki umożliwia właścicielowi lepiej przygotować spółkę do planowanej sprzedaży.

Niezależny przegląd biznesowy (Independent business review) – niezależne przeglądy finansowo biznesowe dla banków na potrzeby ewentualnej restrukturyzacji finansowania. Usługa ta służy zrozumieniu przez bank przyczyn zaistniałych trudności dłużnika oraz ocenę planowanej restrukturyzacji w kontekście możliwości do obsługi długu w przyszłości.

 


Usługi Przedsprzedażowe

Przygotowanie spółek do sprzedaży (Vendor assistance) – budowanie wartości spółki przed sprzedażą poprzez poprawienie jakości informacji finansowej oraz doradzeniu co do zakresu jaki należy ujawnić w procesie potencjalnym nabywcom.

Przegląd finansowy typu vendor due diligence (financial vendor due diligence) – niezależny przegląd finansowy spółki, która ma być przedmiotem sprzedaży. Przygotowany przez nas raport jest przeznaczony do przedstawienia go potencjalnemu nabywcy jako wiarygodne źródło informacji w celu ograniczenia zakresu prowadzonego przez niego due diligence.

Interim management – tymczasowe uczestniczenie w zarządzie spółki.

Wyceny i modelowanie finansowe

Świadczymy szeroką gamę usług związanych z wyceną i modelowaniem finansowym:

Wyceny

Wyceny przedsiębiorstw (spółek, grup kapitałowych, wydzielonych części biznesu) – niezależne oszacowanie wartości godziwej na potrzeby transakcyjne, zarządcze, sprawozdawcze, formalne lub podatkowe, oraz dla instytucji finansujących itd.

Wyceny marek, znaków towarowych, list klientów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych – niezależne oszacowanie wartości na potrzeby ustalenia wartości aportu, optymalizacji podatkowej oraz alokacji ceny nabycia.

Testowanie utraty wartości aktywów (tzw. impairment test) – wymagane przez standardy rachunkowości okresowe (np. goodwill) lub okazjonalne (gdy wystąpiły przesłanki) oszacowanie utraty wartości aktywów.

Wyceny inwestycji i instrumentów finansowych – oszacowanie wartości aktywów w celu ich ujęcia po raz pierwszy w księgach spółki lub wyceny na dzień bilansowy.

Wycena programów opcji menedżerskich – oszacowanie wartości opcji na dzień bilansowy oraz wsparcie w zakresie podejścia księgowego zgodnie z różnymi standardami rachunkowymi.

 


 

Modelowanie finansowe i opracowywanie biznesplanów

Modele finansowe – dynamiczne modele finansowe zawierające projekcje finansowe na potrzeby transakcji nabycia / sprzedaży, pozyskiwania finansowania, restrukturyzacji oraz wewnętrzne (np. budżetowanie, kontrolling kosztów), o uzgodnionym stopniu szczegółowości, odzwierciedlające specyfikę przedsiębiorstwa i modelu biznesowego.

Biznesplany i oceny projektów inwestycyjnych – dokumenty strategiczne prezentujące uwarunkowania oraz oczekiwane efekty realizacji przedsięwzięć. Mogą być wykorzystywane do celów wewnętrznych (np. doprecyzowanie strategii lub monitorowanie jej realizacji) jak i zewnętrznych (np. jako wymóg przy ubieganiu się o kredyt lub dotację finansową).

 

 

 

Audyt i doradztwo księgowe

Dział Audytu i Doradztwa księgowego

Jesteśmy niezależną firma audytorską, której działalność ma na celu wypełnienie luki pomiędzy działającymi na polskim rynku dużymi firmami audytorskimi (tzw. Wielkiej Czwórki) a lokalnymi biegłymi rewidentami.

Nasz zespół składa się z biegłych rewidentów, byłych menedżerów renomowanych firm, posiadających wieloletnie doświadczenie w badaniach sprawozdań finansowych wielu międzynarodowych korporacji i grup kapitałowych, należących do różnych sektorów gospodarki, w tym także podmiotów notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jesteśmy młodym i dynamicznym zespołem, którego członkowie kierują się wysokimi standardami w świadczeniu usług profesjonalnych jak również osobistymi wartościami i zasadami.


 

Świadczymy szeroką gamę usług związanych z audytem sprawozdań finansowych i doradztwem księgowym:

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych – zarówno jednostkowych jak również skonsolidowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Badania planów podziału, przekształcenia i połączenia spółek, badanie sprawozdań założycieli – stanowiące inne usługi biegłego rewidenta wymagane kodeksem spółek handlowych.

Inne usługi atestacyjne – w tym przeglądy sprawozdań finansowych, uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych.

Alokacja ceny nabycia – usługi polegające na przedstawieniu klientowi kompleksowego raportu, zawierającego informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia księgowego transakcji zakupu spółek.

Doradztwo finansowo-księgowe – w zakresie raportowania finansowego, zasad rachunkowości i kontroli wewnętrznej, integracji rachunkowo-księgowej i konsolidacji spółek po przejęciach itp.

Interpretacje – w zakresie stosowania przepisów Krajowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont – celem pierwotnej implementacji lub zmiany istniejących rozwiązań księgowych.

Audyty projektów realizowanych ze środków unijnych – w celu potwierdzenia czy realizacja projektów przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie.

Szkolenia – z zakresu księgowo-rachunkowego, finansów, sprawozdawczości finansowej, przepisów oraz standardów krajowych i międzynarodowych.

 

Nasz zespół

 • Michał Boroń

  Michał Boroń

  Michał Boroń jest biegłym rewidentem i posiada tytuł CFA.

  Swoje początkowe doświadczenie zawodowe zdobywał w Dziale Audytu Banków i Instytucji Finansowych KPMG, gdzie pracował w latach 2002 - 2004. Przez następne 6 lat związany był z Działem Doradztwa Transakcyjnego PwC, gdzie specjalizował się w przeglądach typu due diligence jak również doradzał przy innych aspektach transakcji przejęcia.  Michał jest jednym z partnerów założycieli w TS Partners.

  Michał uczestniczył lub kierował około 200 przeglądami typu due diligence dotyczącymi spółek działających na terenie Polski, jak również w regionie Europy Środkowej. Prowadził również niezależne przeglądy biznesowe dla potrzeb banków, służące restrukturyzacji zadłużenia udzielonego przez nie na przejęcia spółek.

  Michał ma szerokie doświadczenie we współpracy z funduszami typu Private Equity i Venture Capital. Oprócz doradztwa transakcyjnego specjalizuje się również w usługach typu interim financial management dla spółek portfelowych posiadanych przez fundusze inwestycyjne.

  +48 502-184-692

  Wyślij wiadomość
 • Tomasz Malinowski

  Tomasz Malinowski

  Tomasz Malinowski jest biegłym rewidentem i posiada tytuł CFA.

  Tomasz rozpoczął swoją karierę zawodową w Dziale Audytu Instytucji Finansowych w Deloitte gdzie pracował w latach 2002-2005. W latach 2005 - 2010 pracował w Dziale Doradztwa Transakcyjnego PwC, gdzie specjalizował się w przeglądach typu due diligence jak również doradzał w innych aspektach związanych z transakcjami przejęcia. Od 2010r. jest Partnerem w Dziale Transakcyjnym TS Partners.

  W tym czasie Tomasz brał udział lub kierował około 300 przeglądami typu due diligence oraz innymi projektami doradczymi, w różnych sektorach branżowych, wspierając zarówno klientów strategicznych jak również inwestorów finansowych.

  Tomasz posiada szczególnie bogate doświadczenie we współpracy z funduszami Private Equity działającymi w Polsce jak również w regionie CEE.

   

   

   

  +48 502-184-174

  Wyślij wiadomość
 • Andrzej Olechnowicz

  Andrzej Olechnowicz

  Andrzej Olechnowicz posiada tytuł ACCA i FRM.

  Andrzej rozpoczął swoją karierę zawodową w 2001r. w Dziale Audytu Instytucji Finansowych PwC. Od 2004r. specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, zwłaszcza usługach typu due diligence i doradztwie przy sprzedaży (vendor assistance). W latach 2006 – 2008 Andrzej pracował w biurze PwC w Chicago, a po powrocie do Polski kontynuował karierę w warszawskim biurze PwC w Dziale Doradztwa Transakcyjnego. Od 2010r. jest Partnerem w Dziale Transakcyjnym TS Partners.

  Andrzej doradzał dużym, międzynarodowym koncernom przy transakcjach w Polsce, Europie i USA, jak również współpracował z lokalnymi przedsiębiorcami w Polsce. Zarządzał również zespołami due diligence przy  znaczących przejęciach spółek publicznych na rynku polskim.

   

   

   

  +48 502-184-015

  Wyślij wiadomość
 • Wojciech Bubak

  Wojciech Bubak

  Wojciech Bubak posiada tytuł CFA i jest ekspertem w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.

  Wojciech rozpoczął swoją karierę zawodową w Dziale Assurance and Advisory warszawskiego oddziału PwC, gdzie w latach 2003-2006 uczestniczył w licznych projektach doradczych dla międzynarodowych klientów. Następnie pracował w Trio Management Corporate Finance, gdzie zrealizował szereg projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw i modelowania finansowego, a także doradztwa strategicznego oraz transakcyjnego. W latach 2010-2012 prowadził niezależną praktykę wycenową pod marką Qarmine Advisory. Od 2012r. jest Partnerem w Dziale Wycen i Modelowania Finansowego TS Partners.

  Wojciech posiada szerokie doświadczenie w obszarze wycen transakcyjnych oraz modelowania na potrzeby pozyskania finansowania dłużnego, szczególnie w sektorze usług (w tym usług medycznych i finansowych), handlu detalicznego, produkcji spożywczej oraz budownictwie. Wojciech posiada również doświadczenie w zakresie wyceny programów opcyjnych.

   

   

   

  +48 693-280-077

  Wyślij wiadomość
 • Konrad Michalak

  Konrad Michalak

  Konrad Michalak jest ekspertem w zakresie wycen przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych oraz modelowania finansowego.

  Swoje doświadczenie zdobywał w Dziale Doradztwa Finansowego w PwC, osiągając tytuł wicedyrektora. Uczestniczył lub zarządzał licznymi projektami doradczymi w tym m.in. dotyczącymi przekształceń i optymalizacji struktur przedsiębiorstw, wydzieleń zorganizowanych części przedsiębiorstw dla celów podatkowych oraz transakcji zakupu aktywów. Ponadto Konrad zajmował się również finansowaniem dużych projektów, będąc członkiem zespołów corporate finance w banku oraz w firmach budujących infrastrukturę.

  Konrad był ponadto światowym trenerem PwC w zakresie wycen aktywów niematerialnych.

  Od 2014r. Konrad jest Partnerem w Dziale Wycen i Modelowania Finansowego TS Partners.

   

   

   

  +48 502-184-364

  Wyślij wiadomość
 • Daniela Buhus

  Daniela Buhus

  Daniela Buhus jest rumuńskim biegłym rewidentem i posiada tytuł ACCA.

  Daniela posiada prawie 20 letnie doświadczenie konsultingowe i audytowe, w tym 4 lata działając jako Partner zarządzający Działem Transakcyjnym KPMG Rumunia.

  W tym czasie Daniela brała udział lub kierowała ponad 250 przeglądami typu due diligence oraz innymi projektami doradczymi, w różnych sektorach branżowych, wspierając zarówno klientów korporacyjnych jak również fundusze typu Private Equity. Daniela pracowała przy licznych projektach prywatyzacyjnych jak również dotyczących transakcji obejmujących kilka krajów jednocześnie. Jako lider projektów odpowiedzialna była za kierowanie i nadzorowanie także innych obszarów due diligence w tym części podatkowych, prawnych, komercyjnych, środowiskowych i IT.

  Daniela jest Partnerem odpowiedzialnym za rozwój praktyki TS Partners w Rumunii.

   

  +40 744 557 307

  Wyślij wiadomość

Nasze standardy

Terminowość

Zdajemy sobie sprawę z dynamiki i różnorodności procesów transakcyjnych oraz  istotności przestrzegania wyznaczonych terminów. Naszą odpowiedzią jest praktyczne podejście, ścisła współpraca i natychmiastowe informowanie klienta o wszelkich istotnych zagadnieniach wynikających z naszej analizy.

Poufność

Naszym klientom gwarantujemy pełną poufność otrzymanych przez nas informacji.

Rzetelność

Nasze raporty są wiarygodne, przejrzyste i wyczerpujące, jednocześnie opisuje je filozofia „mniej znaczy więcej”. Tworzą wiarygodną podstawę dla klienta do podjęcia racjonalnej decyzji dotyczącej potencjalnej transakcji („iść” czy „nie iść”) i złożenia ceny ofertowej.

Kompetencje

Nasze zespoły projektowe składają się wyłącznie z osób z wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym. Partnerzy są zaangażowani we wszystkich etapach procesu biorąc aktywny udział w pracach projektowych, przygotowaniu raportu jak również bieżących kontaktach z klientem.

Wyłączność

Oferujemy naszym klientom całkowitą wyłączność przy realizacji transakcji: nie pracujemy dla wielu klientów na jednej transakcji.

Otwartość i zaangażowanie

Gwarantujemy pełną dyspozycyjność i zaangażowanie naszego zespołu. Jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby klientów a ich komentarze i sugestie na bieżąco uwzględniamy w trakcie realizacji prac. Ponadto nasze wsparcie nie jest ograniczone wyłącznie do przygotowania raportu, ale służymy klientom naszym doświadczeniem i pomocą aż do momentu zamknięcia transakcji lub projektu.

Niezależność

Nie działamy w sytuacjach konfliktu interesów i nie pracujemy na bazie „success fee” aby uniknąć jakiejkolwiek stronniczości lub uprzedzeń w prezentowaniu wniosków z naszych analiz.

Kontakt

TS Partners Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

NIP 521-358-08-63

REGON 142604156

Polska:

tel.: +48 22 345 23 213
e-mail: biuro@ts-partners.pl

Rumunia:

tel: +40 744 557 307
e-mail: daniela.buhus@ts-partners.eu